Голови громад Хмельниччини звернуться до Кличка

Економіка

На онлайн-засіданні го­лів ОТГ-чле­нів Асоціації міст України в Хмель­ницькій об­ласті, яке відбулося сьогод­ні, 12 січ­ня, об­го­во­ри­ли під­ви­щен­ня та­ри­фів на газ та елек­тро­енер­гію. Ухвалили рішення: спільно звернутися до голови АМУ Ві­та­лія Клич­ка щодо врегулювання питання ціноутворення на енергоносії.

За словами керівника Хмель­ницько­го ре­гі­ональ­но­го від­ді­лен­ня АМУ, голови Славути  Ва­си­ля Си­до­ра, не­по­мір­не під­ви­щен­ня та­ри­фів по­тяг­не за со­бою зрос­тання цін на про­дук­ти хар­чу­ван­ня, то­ва­ри пов­сякден­но­го вжит­ку, лі­ки то­що. Це ство­рить до­дат­ко­ве на­ван­та­жен­ня на лю­дей, які опи­ни­лись у склад­них умо­вах че­рез ка­ран­тин, без­ро­біт­тя та ін­фля­цію.

«Че­рез стрім­ке під­ви­щен­ня та­ри­фів у склад­них умо­вах опи­ни­ли­ся і ко­му­наль­ні під­при­ємс­тва: здо­рож­чання га­зу більш, ніж на 11 %, елек­тро­енер­гії — на 30 %. Та­ка та­риф­на по­лі­ти­ка не­га­тив­но поз­на­чить­ся на їх­ній фі­нан­со­вій ді­яль­нос­ті та зму­шує їх пе­рег­ля­да­ти та­ри­фи на ко­му­наль­ні пос­лу­ги», — під­крес­лив Ва­силь Си­дор.

Ра­зом із ін­ши­ми го­ло­ва­ми гро­мад дій­шли зго­ди у то­му, що вла­да по­вин­на під­три­ма­ти біз­нес, ко­му­наль­ні під­при­ємс­тва та лю­дей, вста­но­ви­вши мо­ра­то­рій на під­ви­щен­ня будь­-яких та­ри­фів. Пи­тан­ня змі­ни та­ри­фів для під­при­ємств і на­се­лен­ня мо­же роз­гля­да­ти­ся ли­ше піс­ля ви­хо­ду дер­жа­ви із кри­зи, від­новлен­ня всіх га­лу­зей еко­но­мі­ки, ста­біль­ної си­ту­ації на рин­ку пра­ці, зрос­тання до­хо­дів та рів­ня жит­тя гро­ма­дян.

Відтак ухвалили рі­шен­ня нап­ра­ви­ти ко­лек­тивне звер­нення від гро­мад-чле­нів АМУ в Хмель­ницькій об­ласті до голо­ви Асо­ці­ації міст Ук­ра­їни Ві­та­лія Клич­ка із про­хан­ням роз­гля­ну­ти пи­тан­ня та­риф­ної по­лі­ти­ки під час за­сі­дан­ня Прав­ління АМУ. А також вирішили іні­ці­юва­ти звер­нення до упов­но­ва­же­них ор­га­нів з ви­мо­гою вжи­ти від­по­від­них за­хо­дів що­до не­гай­но­го пе­рег­ля­ду ді­ючих та­ри­фів і по­вер­ну­ти­ся до ці­но­вої по­лі­ти­ки, якаді­яла ста­ном на 1 квіт­ня 2020 ро­ку.

(За матеріалами АМУ).

Дізнавайтеся новини першими на Телеграм